Tongång Catalogue

 
 

Säckpipeextra!

— Den svenska säckpipan i skivor —

Tre klassiker. Måste ha!

Tongång presenterar:


Den svenska säckpipan, i samarbete med Caprice/Naxos och Gammalthea
Tre toppenskivor med den svenska säckpipan i högsätet. Tongångs Jan Winter berättar om bakgrunden:


I början av 1980-talet var den svenska säckpipan i det närmaste okänd även bland etablerade folkmusiker. Numera är den en väletablerad del av den folkliga musikens landskap och har dragit med sig en rad andra så kallade borduninstrument; lira, hummel, äldre nyckelharpor, för att bara nämna några som ridit på säckpipevågen.

Återupplivandet av den svenska säckpipan måste med andra ord vara en av det mest lyckade och märkliga revivalhändelserna i den moderna folkliga musikhistorien, över huvud taget. Det räcker med att påminna om att det numera finns ett tiotal riksspelmän på svensk säckpipa. Det var verkligen inget som vi, ”we happy few”, vilka i början av 1980-talet samlades för att byta erfarenhet och låtar med våra nya svenska pipor under armen kunde drömma om. Men Sverige har har haft en omvittnat framgångsrik förmåga på området. Det mest kända exemplet är förstås nyckelharpan som troligen hade dött ut som levande instrument om det inte varit för  Eric Sahlström och Jan Ling -  samt att tusentals entusiastiska byggare och spelfolk senare bestämde sig för något annat.


Även när det gäller säckpipan så fanns en lyckad kombination av byggare-spelman som drev utvecklingen framåt. Det är därför inte alls konstigt att legendariske instrumentbyggaren Leif Eriksson i Insjön är med på omslagsbilden till Per Gudmundsons  skiva ursprungligen utgiven som LP av skivbolaget Giga.


En av de grupper som bildades i återupplivandets spår är Blå Bergens Borduner med i dag inte mindre är två riksspelmän på instrumentet i gruppen. Redan deras första skiva som kom 1993 var en klassiker. I somras kom den andra. Inga Könstigheter bekräftar, trots uppehållet på 20 år, att tiden är ingenting.


Olle Gällmos Med pipan i säcken gavs ut på Tongång 2008 och blev snabbt ännu en klassiker i säckpipehänseende.  Olle har med stark musikalisk känsla och pedagogiskt nit gjort mer än de flesta för att sprida den svenska säckpipans musik både i Sverige och utomlands och hjälpt nybörjare med att komma igång. Hans CD återknyter till säckpipans musikaliska stamområde men bryter också ny mark.


Såsom en av de ”happy few” från de första åren är det för mig en personlig glädje att få presentera dessa skivor, inte minst eftersom jag hade äran att få spela på två av dem.


JanW

Självklart vill vi på Tongång starkt rekommendera vår bok om den svenska säckpipan ”Säckpipan i Norden” som bredvidläsning.


Missa inte vårt andra julerbjudande!
Nedan följer litet mer utförliga presentationer
Per Gudmundson, säckpipa. Med vänner


”En skiva med svensk folkmusik spelad på svensk säckpipa! Innan dessa unika inspelningar gjordes 1982/1983 skulle bara tanken på något liknande ha tett sig orimligt för de flesta. Att säckpipan är ett instrument med starka svenska traditioner är nog obekant för det stora flertalet.

På detta album spelar Per Gudmundson på en typ av säckpipa som fortfarande kunde höras i början av förra århundradet. Det specifika instrumentet på dessa inspelningar är baserat på två äldre säckpipor från västra delen av Dalarna, och det är ett resultat av ett samarbete mellan Per och instrumentbyggaren Leif Eriksson.

Här kan vi höra säckpipan ensam men också tillsammans med sång (Agneta Stolpe) och andra folkmusikinstrument som fiol, lira, cittra och munspel. Alla spelade av välkända svenska folkmusiker som Magnus och Ola Bäckström. Jan Winter och Erik och Ingrid Ingels. Säckpipan används här i en mer samtida kontext, inspirerad av dagens svenska folkmusik. Förhoppningsvis har dessa inspelningar gjort det möjligt för säckpipan att åter berika svensk folkmusik med sitt suggestiva ljud.”

(Ur Musikverket/Caprices presentationstext)Olle Gällmo — med pipan i säcken

Mera info härBlå Bergens Borduner — Inga kônstigheter


Det är inte varje dag som det genomförs musikprojekt med den svenska säckpipan i fokus. Men en tradition kan bli väl dammig, även om den är återupplivad. Det föresvävade Blå Bergens Borduner säkert redan när de planerade sin första skiva 1993 och  det tycks definitivt vara själen i den nya cd:n Inga kônstigheter.. Det är verkligen ingen museimonter som gruppen visar upp  — i så fall lasertrimmad till tidsmaskin som raskt men med perfekt känsla tar lyssnaren kors och tvärs genom folkmusikens subgenrer.

Samtidigt står projektet på en stadig traditionsgrund där medlemmarnas hemtrakter influerat och inspirerat. Dalarna och Närke men kanske framför allt Värmland lyser och lyser igenom låtval och arrangemang. Det är rätt så eftersom BBB under hela sin musikkarriär förmått förmedla hur levande detta tidigare utdöda instrument verkligen har blivit. Det är just tack vare sådana musiker som den återupplivade säckpipan inte fastnade på museum utan blev en länk till  nya världar.

Med musiker som Anders Norudde, som under tiden i världsmusikgruppen Hedningarna framträtt med sin säckpipa inför tiotusentals åhörare över hela världen, kan det inte bli fel.
CD-skivorna kostar 160 kronor styck, köp alla tre för 400 kronor.

Boken ”Säckpipan i norden” kostar 300 kronor.

Alla priser exklusive frakt/porto

Kontakta oss för beställning

Missa inte vårt andra julerbjudande

English version:Tongång presents the Swedish bagpipe  in collaboration with

Caprice/Naxos and Gammalthea


Three top notch cd:s with the Swedish bagpipe. Here’s Tongång’s Jan Winter with some background:


In the early 1980s, the Swedish bagpipe was virtually unknown, even among folk musicians. Today it is a well established part of the folk music landscape and has helped to rescue a number of other so-called  drone instruments from oblivion; Lira (hurdy gurdy) , Hummel (fretted dulcimer), older nyckelharpas (keyed fiddle), to name just a few.


The revival of the Swedish bagpipe therefore seems to be one of the most successful and remarkable revival events in the whole of modern folk music history. It is remarkable that there are now a dozen riksspelmän on the Swedish pipes. This was really something that none of us, "the happy few" who in the early 1980s gathered to exchange experience and tunes with our newly made  Swedish pipes, could dream of. But again,  Sweden has had a successful and testified capacity in this field. The most famous example is of course the nyckelharpa which probably would have died out as a living instrument if  Eric Sahlström and Jan Ling - as well as thousands of enthusiastic amateur makers and folk musicians - had decided otherwise. The same is true for the bagpipes where there was a successful combination of instrument maker/folk musician that made all the difference.


It is no surprise then that legendary instrument maker Leif Eriksson from Insjön was featured on the cover image of Per Gudmundson's album, originally released as an LP by the record company Giga. This was the very first record in history featuring the Swedish bagpipe. It  met  with immediate  success and promptly received The Grammis Awards, (the Swedish music awards).


One of the groups that was formed after this revival was Blå Bergens Borduner. No less than two riksspelmän are members of the group. Even in 1993 their first album was considered a classic. The follow-up album, Inga Könstigheter, goes to prove, that despite the 20 year gap, that time doesn’t mean a thing.


Olle Gällmo’s Med pipan i säcken was released on Tongång 2008 and quickly became yet another classic in the bagpipe realm. Olle has, with his strong musical feeling and educational zeal done more than most to spread the Swedish bagpipe and its music both in Sweden and abroad and helped the beginner to get started. His cd takes inspiration from the classical traditional Swedish bagpipe music but also breaks new ground.


As one of the "happy few"  from the 1980ies it is my personal pleasure to present these three cd:s, not least because I had the honour to play on two of them.


JanW


Here, at Tongång , we would finally like to strongly recommend our book on the Swedish bagpipe "Säckpipan i Norden" for your additional pleasure.


Below are some more detailed publications:
Per Gudmundson, säckpipa. Med vänner

(Per Gudmundson, bagpipes. With friends)


”A record with Swedish folk music – played on a bagpipe from Dalarna! This was unheard of when these recordings were made during 1982/1983. The bagpipe being an instrument with Swedish traditions is a rather unknown fact for most people today.

On this album Per Gudmundson plays on a type of bagpipe that could still be heard at the beginning of the last century. The specific instrument on this album is based on two older bagpipes from the Western part of Dalecarlia and is a result of a collaboration between Per and the instrument maker Leif Eriksson.


Here we can hear the bagpipe alone, but also together with vocals (Agneta Stolpe) and other folk instruments like the violin, the lira, the zithre and the harmonica. All played by well-known Swedish folk musicians like Magnus and Ola Bäckström, Jan Winter and Erik and Ingrid Ingels. The bagpipe is used in a more contemporary context, inspired by today’s Swedish folk music. Hopefully these recordings will make it possible for the bagpipe to once again enrich folk music with its suggestive sound.”

(From Musikverket/Caprice’s presentation)Olle Gällmo — med pipan i säcken

More information hereBlå Bergens Borduner — Inga kônstigheter

The blue mountain drones — Nothing odd


A music project with the Swedish bagpipe as its focus is not an every day thing. But a tradition can become somewhat dusty, even though its been revived. This must already have occurred to BBB when they planned their first album in 1993 and it definitely seems to be the basis and soul of the new project. And luckily, the new cd is nowhere near a museum stand - it’s more of a laser tuned time machine that quickly but with great feeling takes the listener crisscrossing all sorts of folk music subgenres.

At the same time, the music of BBB rests in a solid tradition, with the members' home areas being a major influence and inspiration. The old Swedish provinces of Dalarna, Närke but perhaps above all Värmland stand out and shine through tune selection and arrangements. Throughout their music career, BBB has managed to convey how very much alive this ”extinct” instrument really has become. It is precisely because of such musicians that the revived Swedish bagpipe did not get stuck in a museum display, but instead provided and developed links to new musical worlds.

With members like Anders Norudde, who during his time in the world music group Hedningarna played his pipes to tens of thousands of listeners all over the world, BBB can’t go wrong.


The CD:s are  160 SEK each. Get all three for 405 SEK

Our book ”Säckpipan i norden” is 300 SEK.

shipping cost not included. please contact us for overseas delivery.

Don’t miss our other Christmas offer! 

English translation at the end